วิสัยทัศน์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มุ่งพัฒนาปรับปรุงการฝึก ศึกษา และวิจัยพัฒนาที่เกี่ยวกับการฝึกศึกษา เพื่อเตรียมกำลังพลของกองทัพบกให้มีความพร้อมที่จะตอบสนองภารกิจของกองทัพบก ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เครือข่ายภายในกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการ

ศูนย์พัฒนาหลักนิยมและยุทธศาสตร์

กองกำลังพล

กองยุทธการและการข่าว

กองส่งกำลังบำรุง

กองปลัดบัญชี

กองการฝึก

กองการศึกษา

กองสนับสนุนการฝึกและศึกษา

ศูนย์ภาษา

กองส่งเสริมบำรุงความรู้

กองคัดสรรและพัฒนาบุคลากร

กองอนุศาสนาจารย์

กองบริการ

กองการเงิน

ศูนย์การศึกษากองทัพบก

ระเบียบการลาศึกษานอกเวลาและใช้เวลาบางส่วน ปี ๒๕๔๙
คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๕
คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ประจำปี ๒๕๕
คำสั่งกองทัพบก เรื่อง แผนงานและงบประมาณงบงานศึกษาตามหลักสูตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๐
แบบฟอร์มประวัติย่อสำหรับผู้สมัครไปศึกษา สัมมนา ณ ต่างประเทศ
แบบฟอร์มประวัติย่อ (ทบ.) ดาวน์โหลดที่นี่
 

บันทึกข้อความเบิกค่ารักษาพยาบาล
แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล
บันทึกข้อความเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มเบิกค่าเล่าเรียนบุตร
แบบฟอร์มขอมีบัตรประจำตัว
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ
แบบฟอร์มขอบัตรยานพาหนะ (ภายนอก.)
แบบฟอร์มขอเข้าพักอาศัยในบ้านพัก
โปรแกรมคำนวณภาษี  
 

ขอความร่วมมือจาก นขต.ทบ. ให้ส่งข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการประกวด ราคาจัดซื้อ-จัดจ้าง ทุกประเภท ให้สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์ เพื่อลง ในเว็บไซต์ www.prakuadraka.com โดยส่งข้อมูลไปที่ E-mail : news@prakuadraka.com
หรือส่งข้อมูลทางโทรสาร 02-9411210
 
สโมสรทหารบกได้จัด Promotion Buffet Lunch 129 บาท/ท่าน 
วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. อาหารไทย/อาหารยุโรป  มากกว่า 15 ชนิด หากมา 5 ท่านขึ้นไป รับฟรี Karaoke 2 ชั่วโมง [อ่านต่อ]
อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
อัตราดอกเบี้ย
สภาพอากาศวันนี้
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์
ค้นหารหัสไปรษณีย์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางการบินไทย
ตารางเวลาเดินรถไฟ
ตารางเดินรถ บขส.
ตารางเดินรถเมล์
ราคาคอมพิวเตอร์
ข้อมูลไวรัส

  เนื่องจาก ยศ.ทบ. ได้ตรวจพบว่ามีกลุ่มบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีได้ดำเนินการปลอมแปลงเอกสารเพื่อใช้ในการหลอกลวงผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก โดยให้ผู้ที่มีรายชื่อไปรายงานตัวเพื่อทดสอบร่างกายและรับฟังคำชี้แจง เพื่อรับเข้าเป็นนักเรียนนายสิบเพิ่มเติมนั้น ขอชี้แจงว่า ยศ.ทบ. ไม่ได้มีการดำเนินการขอรับนักเรียนนายสิบทหารบกเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ขอให้อย่าหลงเชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าว หากผู้ใดมีเบาะแส กรุณาแจ้งให้ ยศ.ทบ. ทราบทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๒๔๑๑๓๙๘,๐๒-๒๔๑๔๐๓๖,๐๒-๒๔๑๑๖๖๐,๐-๒๒๔๑๔๐๙๘-๙

          พล.ท. นรินทร์   ลักขณา จก.ยศ.ทบ. และคณะบันทึกเทปโทรทัศน์ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ททบ.๕  

 

      พล.ท. นรินทร์   ลักขณา จก.ยศ.ทบ. เป็นประธานในการประชุม มอบนโยบายด้านการฝึก - ศึกษา ของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖ ณ หอเสนาปฏิพัทธิ์ ยศ.ทบ. ให้กับผู้แทนหน่วยและ รร.เหล่าสายวิทยาการของ ทบ. เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ย. ๕๕

ยศ.ทบ.ประกาศผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย,หญิง) เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖(รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖(รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ผลัดที่ ๒/๕๕(ครั้งที่ ๔) (รายละเอียดที่นี่)

โครงการอบรมและเข้าร่วมประกวดโครงการห้องสมุดมีชีวิตของ ทภ.๒ การส่งเสริมให้เยาวชนภายในหน่วยของ ทภ.๒ และหน่วยในพื้นที่ใกล้เคียงรักการอ่าน (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาตามโครงการจัดส่งข้าาราชการ ทบ. เข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโท - เอก ในสถานศึกษาของรัฐหรือเอกชน ภายในประเทศ นอก กห.            ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Field Artillery Basic Officer จำนวน ๑ ที่นั่งระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๒ เม.ย.๕๖ -๒๐ ส.ค.๕๖ Fort Sill, มลรัฐ Oklahoma ประเทศสหรัฐ-        อเมริกา ตามโครงการ IMET ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖  (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Psychological Operations Officer ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๑๑ มี.ค.๕๖ - ๑๑ ก.ค.๕๖ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ IMET ประจำปี      งบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๑ ที่นั่ง (รายละเอียดที่นี่)

ป.๓ สนับสนุนการฝึกตามวงรอบประจำปีและการฝึกพิเศษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖      (รายละเอียดที่นี่)

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Army Staff Course Saumur สาธารณรัฐฝรั่งเศส จำนวน ๑ ที่นั่ง ตั้งแต่ ๘ ม.ค.๕๖ -  ๒๕ เม.ย.๕๖ โดยมีรัฐบาลฝรั่งเศษจะสนับสนุนค่าการศึกษา(รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. รับสมัครผู้ไปศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หลักสูตรๆ ละ ๑ ที่นั่ง โดยสหรัฐฯ สนับสนุนค่าการศึกษา (รายละเอียดที่นี่)

 คำสั่งกองทัพบก เรื่อง การฝึกประจำปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดที่นี่)

 ศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษา ณ เครือรัฐออสเตรเลีย (รายละเอียดที่นี่)

 ศ.ทบ.ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (ขั้นที่ ๑) เพื่อคัดเลือกข้าราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามโครงการความช่วยเหลือทางทหาร   (รายละเอียดที่นี่)

 ศ.ทบ.รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษาตามโครงการพัฒนาการศึกษาครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๖ (รายละเอียดที่นี่)

 ศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Postgraduate Study Scholarships in 2013  (รายละเอียดที่นี่)

 ป.๓ ฝึกและศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (รายละเอียดที่นี่)

 ศ.ทบ. ขอประชาสัมพันธ์คำแนะนำการฝึกทหารใหม่ ๑ ต.ค.๕๕ - ๓๐ ก.ย.๕๖ (รายละเอียดที่นี่)

 ารสั่งการของ ผบ.ทบ. เกี่ยวกับเทคนิคการปฏิบัติทางยุทธวิธี (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการเพื่อศึกษาหลักสูตร ณ ประเทศแคนาดา   (รายละเอียดที่นี่)

 พระบรมราชโองการปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการ ต.ค. ๕๕    (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. อนุมัติเรียกบุคคลสำรองเข้าเป็น นนส.ทบ. ผลัดที่ ๒/๕๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕      (ครั้งที่ ๑) (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Transnational Security Cooperation (TSC) Course ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ระยะเวลาศึกษา ตั้งแต่ ๓ - ๗ ธ.ค.๕๕ ณ Asia Pacific Center for Security Studies(APCSS) มลรัฐ Hawaii ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน ๑ ที่นั่ง      (รายละเอียดที่นี่)

 อนุมัติหลักการในการดำเนินการเกี่ยวกับการให้ข้าราชการ ทบ. ลาไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอก กห. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ (รายละเอียดที่นี่)

 ยศ.ทบ. ประกาศผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ทบ. ประจำปี ๒๕๕๕( แบบอเมริกัน ) ( แบบออสเตรเลีย )

 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการให้ข้าราชการลาไปศึกษา และการส่งข้าราชการไปศึกษาในสถานศึกษาภายในประเทศ นอกสังกัดกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๕<รายละเอียดที่นี่><ตัวอย่างเอกสาร>

 ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครเพื่อไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนส่วนตัว ประจำปี ๒๕๕๖                      <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. ขออนุมัติแจ้งผลการสอบคัดเลือก และประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร    ณ เครือรัฐออสเตรเลีย <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบภาษาอังกฤษแบบอเมริกันและภาษาอังกฤษแบบ ออสเตรเลีย ประจำปี ๒๕๕๕ <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการ ทบ. เพื่อสอบคัดเลือกไปศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (เพิ่มเติม) และประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗  จำนวน ๘๑ หลักสูตร และเพื่อสอบขึ้นบัญชีข้าราชการที่มีความประสงค์สมัครไปศึกษาหลักสูตรทางทหาร ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กรณีที่ได้รับศึกษานอกแผนงานหรือเร่งด่วน กำหนดสอบ ๔ ต.. ๕๕      ผู้สมัครจะต้องสมัครผ่านหน่วย/เหล่า/สายวิทยาการ เท่านั้น ยศ.ทบ. ไม่รับสมัครโดยตรง <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. ขอรายงานผลการศึกษา การไปศึกษาโดยใช้เวลาราชการบางส่วน และการลาศึกษาโดยใช้เวลานอกราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔<รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคทำบุญ สร้างหอพระพุทธสิงห์ชัยมงคล บริเวณด้านหน้าอาคารศาสนสถานกลางกองทัพบก ยศ.ทบ. <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Armor Basic Officer Leader จำนวน ๑ ที่นั่ง ตามโครงการ IMET ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปี ๒๕๕๕ <รายละเอียดที่นี่>

 ยศ.ทบ. แจกจ่ายเอกสารแผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม เพื่อให้หน่วยนำไปใช้เป็นแนวทางในการฝึก *แผนบทเรียนการฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>*การฝึกสวนสนาม*<รายละเอียดที่นี่>

คู่มือราชการสนาม ๑ กองทัพบก (รส.๑ -กองทัพบก)  <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ.ประชาสัมพันธ์กำลังพลสมัครเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning)ปีงบประมาณ ๒๕๕๕  <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือขออนุมัติแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

หนังสือสรุปแนวทางการประเมินความรู้ ผบ.พัน. <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการไปศึกษาหลักสูตรความร่วมมือทางทหาร ( ครั้งที่ ๓ ) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๒ หลักสูตรๆ <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการ เพื่อไปศึกษาหลักสูตรความร่วมมือทางทหาร ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) และ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จำนวน ๒ หลักสูตร                    <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ประกาศผลสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน(รอบสุดท้าย)  <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Armor Basic Officer Leader Fort Benning, ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ IMET ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ที่นั่ง ระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ ๒๑ มี.ค. ๕๕ - ๒๙ ม.ค. ๕๖   <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕   <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Basic American Language Instructor  Course (BALIC) DLIELC ประเทศสหรัฐอเมริกา ตามโครงการ IMET ประจำปีงบประมาณ   ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ที่นั่ง   <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปศึกษาหลักสูตร Capability and Technology Management Program(CTMP) ณ เครือรัฐออสเตรเลีย จำนวน ๑ ที่นั่ง  <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ชี้แจงแผนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕    <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี ๒๕๕๕  <<รายละเอียดที่นี่>>

ยศ.ทบ. ประกาศรับสมัครข้าราชการไปร่วมประชุม/ศึกษาหลักสูตร ณ ต่างประเทศ ตามโครงการความร่วมมือทางทหารของประเทศสหรัฐอเมริกา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๗ หลักสูตร หลักสูตร ละ ๑ ที่นั่ง <<อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่>>

ยศ.ทบ. รับสมัครข้าราชการเพื่อไปศึกษาหลักสูตรตามโครงการความร่วมมือทางทหาร ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน ๑๐ หลักสูตร  <<รายละเอียดที่นี่>>

แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการขออนุมัติตัวบุคคลเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาของรัฐ นอก กห. ในเวลาราชการ   ดาวน์โหลดที่นี่

เชิญชวนกำลังพลที่สนใจสมัครเรียนในระดับปริญญาตรีโครงการพิเศษ  ความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก    รายละเอียดที่นี่

การรายงานผลการศึกษา การลาศึกษานอกเวลาราชการ ฯ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วให้รายงานทันที
เสนอรายงานตามสายการบังคับบัญชา
 
รายละเอียดที่นี่

การขอรับรองวุฒิการศึกษาปริญญา   <<ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก >>  

โครงการความร่วมมือ มหาวิทยาลัยนเรศวรกับกองทัพบก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอสมัครเป็นอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การรายงานการดำเนินโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง กห. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรายละเอียดดังนี้.-

กองอนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารบก ขอเชิญรับชมรายการธรรมะผ่านจอทางเคเบิล Tv. ยศ.ทบ. ความถี่ 583.15 Mhz ออกอากาศตลอด ๒๔ ชั่วโมง
รับฟังรายการแก่นสารชีวิตย้อนหลัง บทความรายการแก่นสารชีวิตย้อนหลัง

 เอกสารประกันคุณภาพการฝึก ดาวน์โหลดที่นี่

 

 

 

 

 


นโยบาย
เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารบก

 

 

 

 

          ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชน
 
 
 
 
::สำนักข่าวประกวดราคาออนไลน์::
 
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 
 
 
คลิ๊ก download เพื่อติดตั้งโปรแกรม
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รวม Linkอีกมากมาย คลิ๊ก- - ->

รัฐบาลไทย กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการทหารสูงสุด กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Copyright © 2007 The Army Training Command . All rights reserved.

กรมยุทธศึกษาทหารบก

41 ถนนเทอดดำริ เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร.0-2241-4068-9, 0-2241-6124-6  ทบ. 89000

 

ผู้เยี่ยมชมลำดับที่Free Countersตั้งแต่ 01/09/2550

Webmaster ศูนย์สารสนเทศ กองยุทธการและการข่าว กรมยุทธศึกษาทหารบก หมายเลขโทรศัทพ์ ทบ.๘๙๑๐๕ E-Mail :jprthiti@gmail.com